Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 58/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. opublikowanych raportem z dnia 27.04.2017r. nr 24/2017.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2017r. § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

_§ 7_
_1_ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.009.583,20 zł _słownie: dziewięć milionów dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100 _ i dzieli się na 15.015.972 _piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie_ akcje o wartości nominalnej 0,60 zł _słownie: sześćdziesiąt groszy_ to jest na:
_a_ 15.015.972 _piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie_ akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł _sześćdziesiąt groszy_ o numerach od 00000001 do 15015972. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu