Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 59/2017

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem za III kwartał 2017 roku , którego publikacja przewidziana została na dzień 07.11.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.09.2017r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
Aktualizacją wartości w kwocie 168 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
Emitent informuje, że na dzień 30.09.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Spółki z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. w III kwartale roku obrachunkowego dokonując zwiększenia odpisu o kwotę 168 tys. zł.
Emitent informuje, że dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 30.06.2017 roku wynosiła 3.841 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 30.09.2017r. wynosi 3.673 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3.902 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
Emitent zakwalifikował niniejszą wiadomość jako istotną ze względu na łączną narastającą wartość odpisu tego aktywa.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu