Raport kwartalny Q 3/2017

Raport kwartalny Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 0206-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 713 1 047 168 240
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 104 712 24 163
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 157 357 37 82
IV. Zysk _strata_ netto 162 356 38 81
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 243 -249 292 -57
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 514 -5 398 -591 -1 236
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 271 -5 647 -2 99 -1 293
IX. Aktywa razem * 11 562 23 027 2 683 5 205
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 58 52 13 12
XI. Kapitał własny * 22 486 22 949 5 219 5 187
XII. Kapitał zakładowy * 45 048 45 048 10 454 10 183
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 7 651 581 15 015 972 7 651 581
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,01 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,5 1,53 0,35 0,35

*Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugieji czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu