Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 60/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2017 z dnia 25.10.2017r. informuje, że w dniu 08.11.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr 1 do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą zwiększający kwotę udzielonej pożyczki o kwotę 1.000.000,00 zł do łącznej kwoty udzielonej pożyczki wynoszącej 3.0000.000,00 zł.

Emitent informuje, że pozostałe warunku Umowy pożyczki z dnia 25.10.2017r. pozostały bez zmian.
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi do dnia 28.09.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z zaktualizowaną deklaracją wekslową.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Investment Friends Capital S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 53,67% udziału a kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. oraz 53,67% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu