Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 68/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 54/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, podmiotem w 100% zależnym Emitenta.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka przejmująca – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000267789, NIP 8133186031, REGON 691529550, będąca spółką publiczną _Dalej: Spółka Przejmująca_. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. działa w branży udzielania wysokowotowych pożyczek pieniężnych dla firm.

2. Spółka przejmowana – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10980, numer identyfikacyjny 06503179. _Dalej: Spółka Przejmowana_. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost działa w branży produkcja, handel i usługi inne zgodnie z przedmiotem działalności ujawnionym we właściwym rejestrze, przy czym INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost jest podmiotem celowym, który zarejestrowany został w dniu 10 października 2017r.

Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a_ oraz 18 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1__Dalej: Rozporządzenie SE_ przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
Emitent – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost – Spółki Przejmowanej, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w artykule 31 Rozporządzenia SE.

Wobec przyjętego trybu połączenia spółek Emitent informuje, że:

– plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
– nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
– nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokości rekompensat;
– nie określa się warunków przyznania akcji SE;
– nie określa się terminu, od którego akcje posiadane przez SE _Spółkę Przejmującą_ uprawniają do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkich warunków szczególnych wpływających na to prawo;

Emitent wyjaśnia, że celem połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną jest uzyskanie przez Emitenta statusu i formy prawnej Spółki Europejskiej, ponadto Zarząd Emitenta upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej. Długookresowym celem połączenia jest uzyskanie formy prawnej Spółki Europejskiej oraz dalszy rozwój Spółki.

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje Plan Połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30.11.2017r. zawierający Statut Spółki Europejskiej oraz załączniki do tego planu :

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.10.2017r.,
4. półroczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej będącej spółką publiczną,

Emitent informuje, że zarówno Emitent jak i Spółka Przejmowana dokonały ogłoszenia o planowanym połączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami na swoich stronach internetowych pod adresem odpowiednio:
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. – www.ifcapital.pl
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost – http://ifcsa.eu

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu