Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 72/2017

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. Emitent otrzymał Uchwałę nr 1503/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14.12.2017r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 258.424 _dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery_ akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,60 zł _sześćdziesiąt groszy_ każda.
Zarząd Giełdy na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 19.12.2017r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Emitenta wskazane powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19.12.2017r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLHRMAN00039”.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanej Uchwały.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu