Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 79/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 27.12.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł.
Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu