Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za rok obrotowy 2017, którego publikacja przewidziana została na dzień 23.03.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 21.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2017r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
Aktualizacją zwiększającą wartość w kwocie 1.376 tys. zł objęte zostały udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Na dzień bilansowy 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 21.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2017r. aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. Aktualizacja zwiększająca wartość za IV kwartał 2017r. wynosiła 1.376 tys. zł
Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku to 3.673 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty zwiększającej wartość na dzień 31.12.2017r. wynosi 5.049 tys. zł.
Emitent informuje, że po uwzględnieniu aktualizacji zwiększającej wartość powyższych udziałów na dzień bilansowy łączna narastająca wartość dokonanych dotychczas odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia uległa zmniejszeniu i wynosi 2.526 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informacje za istotną ze względu na dotychczasowe znaczące wartości okresowych aktualizacji tego aktywa.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu