Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 977 1 476 230 337
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 101 1 058 24 242
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 150 704 35 161
IV. Zysk _strata_ netto 168 688 40 157
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -681 -146 -160 -33
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 227 -3 657 53 -836
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -454 -3 803 -107 -869
IX. Aktywa razem 23 941 23 027 5 740 5 205
X. Zobowiązania krótkoterminowe 73 52 18 12
XI. Kapitał własny 23 855 22 949 5 719 5 187
XII. Kapitał zakładowy 9 010 45 048 2 160 10 183
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 13 292 828 15 015 972 13 292 828
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,05 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,59 1,53 0,38 0,35

Załączniki:

Raport_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu