Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.04.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 206/2018 z dnia 04.04.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Na podstawie §2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po dokonanym przekształceniu spółki Investment Friends Capital S.A. w spółkę europejską i związanym z tym przeliczeniem kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej akcji spółki na euro bez zmiany liczby jej akcji, Zarząd Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki, postanowił dokonać w dniu 06.04.2018r. w systemie depozytowym zmiany wartości nominalnej akcji spółki Investment Friends Capital SE oznaczonych kodem PLHRMAN00039 z kwoty 0,60 zł _sześćdziesiąt groszy_ na kwotę 0,14 EUR _czternaście eurocentów_ każda.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu