Spłata zobowiązań przez Pożyczkobiorcę

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.04.2018r. Emitent powziął wiedzę o wpływie na rachunek bankowy Spółki łącznej kwoty 8.800.000,00 zł z tytułu spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy – spółki Patro Invest Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów pożyczek.
Otrzymana wpłata zostanie przez Emitenta zakwalifikowana na spłatę następujących pożyczek udzielonych Patro Invest Sp. z o.o.:
– kwota 1.960.000,00 zł na spłatę kapitału pożyczki zgodnie z umową z dnia 06.07.2017r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2017 z dnia 06.07.2017r.
– kwota 6.840.000,00 zł na spłatę kapitału pożyczki zgodnie z umową z dnia 25.08.2017r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 25.08.2017r.
Wobec zakwalifikowania powyższych wpłat kapitał pożyczki udzielonej zgodnie z umową z dnia 06.07.2017r. został całkowicie spłacony, zaś z umowy z dnia 25.08.2017r. pozostało Pożyczkobiorcy do spłaty 160.000,00 zł.
Emitent wskazuje, że zgodnie z warunkami powyżej wskazanych umów pożyczek, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo wcześniejszej spłaty pożyczek.
Emitent informuje, że pomiędzy Patro Invest Sp. z o.o., a Emitentem zachodzą powiązania osobowe i kapitałowe. Patro Invest Sp. z o.o. jest dominującym akcjonariuszem Emitenta oraz Prezes Zarządu spółki Patro Invest Sp. z o.o. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu