Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_

Na mocy umowy z dnia 24.04.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki krótkoterminowej w kwocie 10.000.000,00 zł. na okres do dnia 31.05.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 9% w skali roku. Spłata odsetek zgodnie z postanowieniami Umowy powinna nastąpić jednorazowo w terminie zwrotu kapitału pożyczki w dniu 31.05.2018r.
Strony postanowiły, że termin zwrotu pożyczki może ulec wydłużeniu na mocy odrębnego aneksu.
Stronu ustaliły także, że Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu pożyczki w całości lub części. W takim przypadku Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za okres faktycznego korzystania z przedmiotu pożyczki, tj. za okres od dnia wydania pożyczki przez Pożyczkodawcę do dnia jej faktycznego zwrotu przez Pożyczkobiorcę.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto Emitentowi przysługuje żądanie ustanowienia w każdym czasie dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej na nieruchomości w Poznaniu.

Emitent na zawarcie Umowy pożyczki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej oraz wystąpi do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody w trybie art. 17 § 2 k.s.h. na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania osobowe.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Damf Invest S.A. – znaczącego udziałowca spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Damian Patrowicz jest podmiotem dominującym wobec powyżej wskazanego znaczącego udziałowca Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu