Spłata umowy pożyczki

Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 22/2018 z dnia 24.04.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 24.04.2018r. Pożyczkobiorca – spółka FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000594728_ dokonała spłaty kwoty 10.000.000,00 zł tj. całości kapitału udzielonej pożyczki.
Emitent wskazuje, że zgodnie z warunkami zawartej umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo przedterminowej spłaty pożyczki w cześci lub całości. Wobec powyższego Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za okres faktycznego korzystania z przedmiotu pożyczki, tj. za okres 1 dnia.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania osobowe.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Damf Invest S.A. – znaczącego udziałowca spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Damian Patrowicz jest podmiotem dominującym wobec powyżej wskazanego znaczącego udziałowca Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu