Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.ifcapital.pl w dziale Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenia.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu