Raport kwartalny Q 1/2018

Raport kwartalny Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 273 305 65 71
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 123 208 29 48
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 132 215 32 50
IV. Zysk _strata_ netto 126 218 30 51
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -30 135 -7 31
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 12 8 892 3 2 073
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -18 9 027 -4 2 105
IX. Aktywa razem * 23 871 23 941 5 672 5 740
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 102 73 24 18
XI. Kapitał własny * 23 659 23 855 5 622 5 719
XII. Kapitał zakładowy * 8 768 9 010 2 083 2 160
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _ w szt._ 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,01 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,58 1,59 0,38 0,38

*Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu