Korekta raportu nr 30/2018 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuję do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 30.05.2018r. dotyczącą Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.05.2018r.
Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowym raporcie błędnie podano określenie „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, gdzie winno być Zwyczajne Walne Zgromadzenienie oraz nie podano w przekazanym wykazie Akcjonariusza Spółki Patro Invest Sp. z o.o. posiadającej 460.687 akcji, które uprawniały do oddania 468.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.05.2018r., które stanowiły 3,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 5,12% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018r.

Poniżej Emitent przedstawia wykaz Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30.05.2018r.

1. Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie Estonia
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 8.544.514
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.544.514
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 30.05.2018r. [%]: 94,88%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 56,90%

2. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 460.687
Liczba głosów przysługujących z zarejestrowanych akcji: 460.687
Udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w dniu 30.05.2018r. [%]: 5,12%
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 3,07%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu