Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 51/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za I półrocze 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 27.08.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.

Na dzień bilansowy 30.06.2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Emitent w dniu 22.08.2018r. podjął decyzję o dokonaniu w II kwartale 2018 r. aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 691 tys. zł. W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny wartości aktywów, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta w okresie 6 miesięcy 2018r. został obciążony łączną kwotą 1.004 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2018 roku to 4.736 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na dzień 30.06.2018r. wynosi 4.045 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 3.530 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na łączną dotychczasową wartość okresowych aktualizacji wycen tego aktywa.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu