Raport półroczny P 2018

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE :

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 444 463 105 109
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 150 -10 35 -2
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 175 29 41 7
IV. Zysk _strata_ netto 182 49 43 12
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 119 -400 28 -94
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 8 003 11 413 1 888 2 638
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 122 11 013 1 916 2 593
IX. Aktywa razem * 23 095 22 597 5 295 5 347
X. Zobowiązania długoterminowe * 6 5 1 1
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 78 66 18 16
XII. Kapitał własny * 23 011 22 526 5 276 5 330
XIII. Kapitał zakładowy * 8 768 45 048 2 010 10 658
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,53 1,5 0,35 0,35

*Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu