Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 57/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.09.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy Umowy z dnia 19.09.2018r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 400.000,00 zł _czterysta tysięcy złotych_ na okres do dnia 31.12.2018r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M powiększony o 3,0% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś ostatnia rata odsetkowa zostanie zapłacona wraz ze zwrotem Emitentowi kapitału udzielonej pożyczki do dnia 31.12.2018r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi w dniu zawarcia przedmiotowej Umowy. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań Patro Invest Sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu kapitału udzielonych pożyczek wynosi 14.660.000,00 zł.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Investment Friends Capital SE, a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta jest jedynym udziałowcem spółki Patro Invest Sp. z o.o., a także Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu