Zawarcie Umowy powiernictwa

Raport bieżący nr 60/2018

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2018r. Emitent zawarł ze spółką PATRO INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _KRS 0000712318_ Umowę powiernictwa.

Przedmiotem Umowy powiernictwa z dnia 11.10.2018r. jest bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Emitenta oraz przeprowadzenie procedury poszukiwania nabywców oraz sprzedaży nieruchomości Spółki.

W ramach zawartej w dniu 11.10.2018r. umowy powiernictwa Emitent dokonał przeniesienia na spółkę PATRO INWESTYCJE Sp. z o.o. w Płocku przysługujących Spółce praw do nieruchomości Spółki na które składają się lokal mieszkalny położony w Poznaniu wraz z związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej oraz miejscem parkingowym o łącznej szacunkowej wartości rynkowej 1.500.000,00 zł.

Powiernik zgodnie z konstrukcją Umowy powiernictwa z dnia 11.10.2018r. zobowiązany jest do działania w imieniu własnym lecz na rzecz Emitenta. Zgodnie z umową wszelkie pożytki jakie generują nieruchomości przekazywane będą na rzecz Emitenta.

Powiernik zgodnie z treścią Umowy z dnia 11.10.2018r. zobowiązany jest również do realizacji procedury sprzedaży nieruchomości zgodnie z postanowieniami Umowy powiernictwa za kwoty nie niższe niż określona umową szacunkowa wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości.

Umowa powiernictwa przewiduje wynagrodzenie dla powiernika w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie, które może być potrącane przez Powiernika z przychodów generowanych przez Nieruchomość.

Emitent uprawniony jest do każdoczesnego bezwarunkowego żądania zwrotnego przeniesienia na Emitenta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących przedmiotem Umowy powiernictwa, które to prawo zostało zabezpieczone poprzez udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa na rzecz Emitenta do dokonana czynności zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości.

Na rzecz Emitenta Umową z dnia 11.10.2018r. zostały ustanowione zabezpieczenia. Umowa przewiduje, że ewentualna cena sprzedaży nieruchomości zostanie zapłacona przez nabywcę bezpośrednio na rachunek bankowy Emitenta. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej szacunkowej wartości rynkowej nieruchomości objętej Umową z dnia 11.10.2018r. w przypadku gdyby powiernik dokonał zbycia nieruchomości niezgodnie z warunkami określonymi Umową lub bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2020r.
Na zawarcie Umowy powiernictwa Zarząd Emitenta uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INWESTYCJE Sp. z o.o. zachodzą powiązania kapitałowe. Wspólnikiem posiadającym 99% udziałów spółki PATRO INWESTYCJE SP. z o.o. jest dominujący akcjonariusz Emitenta spółka PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Estonii.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu