Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 62/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za III kwartał 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 12.11.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 07.11.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.09.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
Na dzień bilansowy 30.09.2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 07.11.2018r. podjął decyzję o dokonaniu w III kwartale 2018r. aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 1.784 tys. zł.
W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny, kapitał z aktualizacji wyceny w raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2018r. został obciążony kwotą 1.784 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 30.06.2018 roku to 4.045 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na dzień 30.09.2018r. wynosi 2.261 tys. zł. Łączna narastająca wartość dokonanych odpisów z tytułu okresowych wycen tego aktywa przez kapitał z aktualizacji wyceny od daty nabycia wynosi 5.314 tys. zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.
Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na łączną dotychczasową wartość okresowych aktualizacji wycen tego aktywa.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu