Zawarcie aneksów do umów pożyczek pieniężnych

Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2017 z dnia 25.10.2017r., nr 60/2017 z dnia 08.11.2017r. oraz nr 63/2017 z dnia 14.11.2017r. informuje, że w dniu 09.11.2018r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr 3 do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą wydłużający okres zawartej Umowy pożyczki do dnia 31.12.2019r.
Emitent informuje, że pozostałe warunku Umowy pożyczki z dnia 25.10.2017r. pozostały bez zmian.
Kwota kapitału udzielonej pożyczki wynosi 4.000.000,00 zł _cztery miliony złotych_ oraz pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,7% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 3 do dnia 31.12.2019r. Strony Umowy pożyczki ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 26.06.2018r. Emitent informuje, że w dniu 09.11.2018r. jako Pożyczkodawca zawarł Aneks nr 1 do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 26.06.2018r. ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016, NIP: 7743232326, Regon: 366271379_ jako Pożyczkobiorcą wydłużający okres zawartej Umowy pożyczki do dnia 31.12.2019r.
Emitent informuje, że pozostałe warunku Umowy pożyczki z dnia 26.06.2018r. pozostały bez zmian.
Kapitał udzielonej pożyczki wynosi 1.100.000,00 zł _jeden milion sto tysięcy złotych_ z terminem zwrotu zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do dnia 31.12.2019r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 4,5% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Emitent wskazuje, że pomiędzy Investment Friends Capital SE, a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta jest jedynym udziałowcem spółki Patro Invest Sp. z o.o., a także Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu