Rejestracja przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Rejestracja zmian Statutu Spółki. Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Raport bieżący nr 69/2018

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.11.2018r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii stosownie do postanowień Planu przeniesienia z dnia 19.03.2018r. opublikowanego raportem bieżącym nr 16/2018 z dnia 19.03.2017r. oraz Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 30.05.2018r. oraz Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 66/2018 z dnia 16.11.2018r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualną siedzibą Spółki jest Tallinn, Estonia. Adres siedziby Spółki to: Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia. Adres strony internetowej i e-mail pozostają bez zmian: e-mail: biuro@ifcapital.pl, http://ifcapital.pl/

Wobec powyższego Emitent również informuje, że adres do doręczeń Spółki to adres siedziby tj. Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia.

Jednocześnie wraz z rejestracją zmiany statutowej siedziby Spółki, właściwy rejestr prawa Estonii dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że złożył do Zarządu GPW S.A. wniosek o niezwłoczne zawieszenie obrotu akcjami Spółki co najmniej do dnia 07.12.2018r. celem przeprowadzenia niezbędnych procedur rejestracyjnych w zakresie zmiany kodu ISIN akcji spółki rejestrowanych w KDPW.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu