Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Investment Friends Capital S.E. z siedzibą w Tallinnie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Mariusza Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 11 stycznia 2019 roku.
Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Patrowicz za wkład jaki włożyli w rozwój Spółki oraz dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

The Management Board of Investment Friends Capital SE headquatered in Tallinn _”Company”_, informs that on January 11, 2019 the Company received written resignation letter of Mr Mariusz Patrowicz from the function of the Supervisory Board Member as of 11 January 2019.
The Management Board would like to thank Mr Mariusz Patrowicz for his involvement and contribution into the development of the Company.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu