Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I.Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 867 977 203 230
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 486 101 114 24
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 524 150 122 35
IV. Zysk _strata_ netto 522 168 122 40
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 65 -681 13 -165
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1420 227 -333 52
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1355 -454 -325 -109
IX. Aktywa razem 21086 23941 4902 5731
X. Zobowiązania krótkoterminowe 33 73 8 17
XI. Kapitał własny 21053 23855 4894 5711
XII. Kapitał zakładowy 8768 9010 2102 2157
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15015972 15015972 15015972 15015972
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,03 0,01 0,01 0,003
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,4 1,59 0,3 0,4

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu