Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.09.2019 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/09/2019

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 20.09.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 9 729 815 akcji stanowiących 64,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1.Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Małgorzata Patrowicz.
Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 15 015 972
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 9 729 815
Za: 9 729 815 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.

2.Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na które składają się:
– Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.902 tys. euro _cztery miliony dziewięćset dwa tysiące euro_;
– Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 122 tys. euro _sto dwadzieścia dwa tysiące euro_;
– Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 817 tys. EUR _osiemset siedemnaście tysięcy euro_;
– Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325 tys. euro _trzysta dwadzieścia pięć tysięcy euro_;
– raport z ładu korporacyjnego;
– sprawozdanie zarządu;
– raport audytora.

Wyniki głosowań:
Liczba wszystkich akcji: 15 015 972
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 9 729 815
Za: 9 729 815 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowało: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta

3.Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 122 tys. euro _sto dwadzieścia dwa tysiące euro_ zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 15 015 972
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 9 729 815
Za: 9 729 815 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarząd Spółki.

Wyniki głosowania:
Liczba wszystkich akcji: 15 015 972
Ogólna liczba głosów na zgromadzeniu: 9 729 815
Za: 9 729 815 głosów tj. 100% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym
Wstrzymało się: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
Nie głosowano: 0 głosów tj. 0% głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raport bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 20.09.2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 20/09/2019 there was held the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 9 729 815 shares of the Company which represents 64,8% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the OGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz.
Voting results:
Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 9 729 815
In favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.

2.Approval of the Company’s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018.
The Ordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE for the period since 01/01/2018 until 31/12/2018 which consists of:
– Separate financial statement prepared as at 31/12/2018, which on the side of assets and liabilities closes with the sum of EUR 4.902 thousand _four million, nine hundred and two thousand euros_;
– Separate profit and loss account for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing the
net profit of EUR 122 thousand _one hundred twenty two thousand euros_;
– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018
showing a decrease in equity of EURO 817 thousand _eight hundred and seventeen thousand euros_;
– Separate statement of cash flows for the financial year since 01/01/2018 to 31/12/2018 showing
a decrease in cash by EURO 325 thousand _three hundred twenty five thousand euros_;
– Corporate governance report;
– Report of Management Board;
– Auditor’s report.

Voting results:
Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 9 729 815
In favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

3.Allocation of the net profit for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018.
The ordinary General Meeting decided to establish that the company’s net profit for the period since 01/01/2018 to 31/12/2018 in the amount of EURO 122 thousand _one hundred twenty two thousand euros_ will be allocated to supplementary capital.

Voting results:
Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 9 729 815
In favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

4.Approval of the Company’s Supervisory Board Report for 2018

Approve the Company’s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company’s Supervisory Board’s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company’s Management Board.

Voting results:
Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 9 729 815
In favour: 9 729 815 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 20/09/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu