Raport półroczny P 2019

Raport półroczny P 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 105
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 35
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 3 41
IV. Zysk _strata_ netto 3 43
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -1 032 28
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 032 1 888
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 1 916
IX. Aktywa razem * 4 811 5 295
X. Zobowiązania długoterminowe * 4 1
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 4 18
XII. Kapitał własny * 4 803 5 276
XIII. Kapitał zakładowy * 2 102 2 102
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 15 015 972
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ * 0,32 0,35

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu