Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the half-year report SA-P for 2019

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport półroczny nie zamieścił sprawozdania finansowego w angielskiej wersji językowej. W załączeniu wyżej wymieniony raport. Pozostała zawartość raportu półrocznego pozostaje bez zmian.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE hereby publishes the correction of the half-year report for the first half of 2019, published on October 3, 2019. The Company’s Management Board explains that by publishing the half-year report it did not publish the financial statements in the English language. Attached is the abovementioned report. The remaining content of the half-year report remains unchanged.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu