Informacja o zawarciu umowy powiernictwa. Information on the conclusion of a trust deed.

Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2019r. Emitent zawarł ze spółką NOWY Wiatr Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 _KRS 0000636582_, umowę powiernictwa, której przedmiotem jest powierzenie przez Emitenta powiernikowi prawa własności posiadanych przez Spółkę 1.515 _jeden tysiąc pięćset piętnaście_ udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C _KRS 0000512607_.

Celem umowy powiernictwa jest poszukiwanie przez powiernika nabywcy oraz przeprowadzenie przez powiernika transakcji sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ za każdy udział tj. za łączną cenę nie niższą niż 1.515.000‬,00 zł _jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych_. Powiernik jest zobowiązany do zbycia udziałów będących przedmiotem Umowy w terminie do dnia 31.12.2020r. a w przypadku braku zbycia udziałów do powrotnego ich przeniesienia na Emitenta. ‬
W przypadku dokonania zbycia udziałów przez powiernika, powiernik będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży na rzecz Emitenta. Powiernik będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 100 zł za każdy sprzedany udział IFEA Sp. z o.o. ‬
Emitent informuje, że tytułem zabezpieczenia Powiernik wydał Emitentowi weksel własny in blanco.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Powiernikiem zachodzą powiązania osobowe, osobą reprezentującą powiernika jest członek Zarządu Emitenta.
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE in Tallinn hereby informs that on 18/11/2019 the Issuer has concluded with the company NOWY Wiatr Sp. z o.o. with its registered office in Płock at Marszałka Józefa Piłsudskiego Street 35 _KRS 0000636582_ a trust deed, the subject of which is the Issuer’s entrustment to the Trustee of the ownership right to the Company’s 1.515 _one thousand five hundred fifteen_ shares of IFEA Sp. z o.o. with its registered office in Płock _09-402_ at Padlewskiego Street 18C _KRS 0000512607_.

The purpose of this trust deed is for the Trustee to seek a buyer and for the Trustee to conduct a transaction to sell the shares of IFEA Sp. z o.o. for a price not lower than PLN 1.000,00 _one thousand zlotys_ for each share, i.e. for a total price not lower than PLN 1.515.000,00 _one million five hundred fifteen thousand zlotys_. The Trustee is obliged to sell the shares that are the subject of the Agreement by 31/12/2020 and in the absence of disposal of shares for their re-transfer to the Issuer.
If the Trustee sells its shares, the Trustee will be required to immediately transfer the proceeds from the sale to the Issuer. The Trustee will be entitled to receive a remuneration of PLN 100 for each sold share of IFEA Sp. o.o.
The Issuer informs that as the collateral the Trustee issued the Issuer a blank promissory note.

The Issuer informs that there are personal ties between the Issuer and the Trustee, the person representing the Trustee is a member of the Issuer’s Management Board.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu