Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 203
II. Zysk brutto ze sprzedaży 156 195
III. Zysk z działalności operacyjnej 138 114
IV. Zysk netto 154 122
V. Przepływy pieniężne netto ogółem 3 -325
VI. Aktywa razem 4963 4902
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 8
VIII. Kapitał własny 4952 4894
IX. Kapitał zakładowy 2102 2102
X. Liczba akcji _w szt._ 15 015 972 15 015 972
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ 0,01 0,01
XII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ 0,01 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_ 0,33 0,33
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w EUR_ 0,33 0,33

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu