Raport kwartalny Q 4/2019

Raport kwartalny Q 4/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 4 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 214 203
II. Zysk brutto ze sprzedaży 212 195
III. Zysk z działalności operacyjnej 235 114
IV. Zysk netto 157 122
V. Przepływy pieniężne netto ogółem -23 -325
VI. Aktywa razem 5160 4902
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 8
VIII. Kapitał własny 5148 4894
IX. Kapitał zakładowy 2102 2102
X. Liczba akcji _w szt._ 15015972 15015972
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ 0,01 0,01
XII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ 0,01 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_ 0,34 0,33
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w EUR_ 0,34 0,33

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu