Zawarcie umów pożyczek pieniężnych. Conclusion of cash loan agreements

Raport bieżący nr 6/2020

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniach 8.06.2020, 9.06.2020, 17.06.2020 oraz 19.06.2020 roku zawarł ze spółką Damar Patro UU z siedzibą Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, _nr rejestru 14494537_ umowy pożyczki w kwocie 1 200 000,00 euro. Zgodnie z zawartymi umowami wypłata kwoty pożyczki odbędzie się do dnia 22.06.2020 roku w polskich złotych, a kurs przewalutowania wyniósł 4,40 PLN za EUR.

Umowy pożyczki zostały zawarte do dnia 30.06.2023r.

Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 2,5 % w skali roku. Raty odsetkowe płatne będą w okresach sześciomiesięcznych. Pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 31.12.2020r Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE based in Tallinn informs that on 8/07/2020, 9/07/2020, 17/07/2020 and 19/07/2020 it concluded with Damar Patro UU with the seat of Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Registry No. 14494537_ loan agreement in the amount of EUR 1.200.000,00. Pursuant to the concluded agreements, the loan amount will be disbursed until 22/07/2020 in Polish zlotys and the conversion rate was PLN 4,40 per EUR.

The loan agreements were concluded until 30/06/2023.

The interest rate on the loan was set at 2.5% per annum. Interest installments will be payable in six-month periods. The first interest installment will be payable by 31/12/2020. The loan repayment has been secured by the borrower by issuing a blank promissory note with a declaration to the Issuer. The contract has not been concluded subject to a condition or time limit. The Issuer is entitled to demand the return of the entire loan amount immediately in the event of a poor financial status of the Borrower.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu