Spłata kapitału pożyczek pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Repayment of the principal of cash loans by the Borrower

Raport bieżący nr 8/2020

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14618005 informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku _KRS nr 0000657016_ dokonał zwrotu pozostałego kapitału do spłaty pożyczek pieniężnych zaciągniętych w dniach 25.10.2017, 17.07.2018 oraz 6.08.2018 łącznie w kwocie 11 845 783,41 zł _słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy_. Pozostałe zadłużenie z tytułu niezapłaconych odsetek wynosi 805 953,75 zł _słownie: osiemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy_.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its seat in Tallinn at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered in the Estonian Commercial Register under number 14618005 announces that today the Borrower Patro Invest Sp. z o.o. in liquidation with its seat in Płock _KRS No. 0000657016_ returned the remaining loan capital of cash loans taken on 25/10/2017, 17/07/2018 and 6/08/2018 in the total amount of PLN 11 845 783,41 _say: eleven million eight hundred and forty five thousand seven hundred eighty-three zlotys forty-one groszy_. The remaining debt due to unpaid interest amounts to PLN 805 953,75 _say: eight hundred five thousand nine hundred fifty three zlotys seventy five groszy_.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu