Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. Conclusion of a cash loan agreement

Raport bieżący nr 9/2020

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 1.10.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie _Kod rejestru: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 1.10.2020 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 11.800.000,00 zł _słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100 _ na okres do dnia 31.12.2024 r.
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej 2,7%. Strony ustaliły, że Pożyczkobiorca będzie dokonywał spłat odsetek w okresach miesięcznych, które płatne będą z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy do 20 dnia następnego miesiąca. Kapitał będzie płatny jednorazowo do dnia 31.12.2024r.

Pożyczkodawca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez otrzymanie od Pożyczkobiorcy weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, a spółką PATRO INVEST OÜ w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe. Członek Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Zarządu Pożyczkobiorcy. Ponadto Emitent informuje, że Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy _69,6%_.

 

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its seat in Tallinn hereby informs that on 01/10/2020 the Issuer as the Lender concluded a Cash Loan Agreement with PATRO INVEST OÜ with its seat in Tallinn _Register code: 14381342_ as the Borrower.

Under the Agreement of October 1, 2020, the Issuer granted the Borrower a cash loan in the amount of PLN 11,800,000.00 _say: eleven million eight hundred thousand zlotys 00/100_ for the period until December 31, 2024.
The loan bears interest at a fixed interest rate of 2.7%. The parties agreed that the Borrower will make monthly interest payments, which will be payable in arrears for each calendar month by the 20th day of the following month. The capital will be paid on a one-off basis until December 31, 2024.

The lender has secured the repayment of the loan amount together with interest and any other claims that may arise from the concluded Agreement by receiving from the Borrower a blank promissory note together with a promissory note declaration.

The Issuer also informs that there are personal ties between INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE and PATRO INVEST OÜ in Tallinn, Estonia. A member of the Issuer’s Management Board is a Member of the Borrower’s Management Board. Moreover, the Issuer informs that the Borrower is a significant shareholder of the Lender _69.6%_.

Podstawa prawna
Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu