Raport roczny R 2019

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 342 867 309 203
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 219 486 281 114
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -565 524 -130 122
IV. Zysk _strata_ netto -565 522 -130 122
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -119 65 -27 14
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 95 -1 420 21 -333
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -24 1 355 -6 -325
VIII. Aktywa razem 20 513 21 086 4 620 4 902
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 24 33 6 8
X. Kapitał własny 20 489 21 053 4 614 4 894
XI. Kapitał zakładowy 8 768 8 768 2 102 2 102
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _szt._ 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,04 0,03 -0,01 0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,36 1,4 0,31 0,3

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu