Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30/11/2020. Supplementing at the request of a Shareholder draft resolutions for the AGM convened for 30/11/2020

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy

W związku z otrzymaniem w dniu 10 listopada 2020 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie Akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 30 listopada 2020 roku o projekt uchwały w sprawie dodania punktu 4.8 do Statutu Spółki. Pozostałe projekty uchwał opublikowane w dniu 6 listopada 2020 roku raportem bieżącym numer 13/2020 pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane Statuty Spółki oraz pisemne żądanie Akcjonariusza.

Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on November 10, 2020 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _the „Company”_ informs that it took into account the Shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Ordinary General Meeting of the Company, convened for November 30, 2020, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. The remaining draft resolutions published on November 6, 2020 via the current report No. 13/2020 remain unchanged.

Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ AoA in English, Polish and Estonian and Shareholder request.

Załączniki:

Podstawa prawna
§ 293 Estoński Kodeks Handlowy

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu