Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1/10/2020 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 1/10/2020

Raport bieżący nr 15/2020

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14381342_ jako Pożyczkobiorcą, o której to pożyczce informował raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 1.10.2020 roku.

Na mocy zawartego Aneksu z dnia 18.11.2020 roku do Umowy pożyczki z dnia 1.10.2020r. strony dokonały zmiany okresu na jaki udzielona została pożyczka, wskazując nowy termin jej zwrotu na dzień 31.12.2023 roku oraz zwiększyły kwotę pożyczki pieniężnej z 11 800 000,00 zł do 12 000 000,00 zł. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie uległy zmianie. Emitent ponadto informuje, że pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE, a spółką PATRO INVEST OU w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Członek Zarządu Emitenta pełni funkcję Człona Zarządu Pożyczkobiorcy. Ponadto Emitent informuje, że Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta _69,66%_, a Członek Zarządu Emitenta jest jedynym Akcjonariuszem Pożyczkobiorcy.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE in Tallinn hereby informs that on November 18, 2020, the Issuer, as the Lender, concluded an Annex to the Cash Loan Agreement with Patro Invest OU based in Tallinn, Estonia _Ariregister Estonia number: 14381342_ as the Borrower, about which loan the Company informed in the current report No. 9/2020 of 1 October 2020.

Under the concluded Annex of November 18, 2020 to the Loan Agreement of October 1, 2020 the parties changed the period for which the loan was granted, indicating the new date of its return as at December 31, 2023 and increased the amount of the loan from PLN 11 800 000,00 to PLN 12 000 000,00. The other terms of the Loan Agreement remained unchanged. Moreover, the Issuer informs that there are personal ties between INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE and PATRO INVEST OU in Tallinn, Estonia.

A member of the Issuer’s Management Board is a Member of the Borrower’s Management Board. Moreover, the Issuer informs that the Borrower is a significant shareholder of the Issuer _69,66%_, and the Member of the Issuer’s Management Board is the only Shareholder of the Borrower.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu