Raport kwartalny Q 1/2020

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
Trzy miesiące zakończone 30 września 2020 Trzy miesiące zakończone 30 września 2019
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 135
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 41 124
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 41 151
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -8 -14
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 2
VIII. Aktywa razem* 4 600 4 620
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 7 6
X. Kapitał zakładowy* 2 102 2 102
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 015 972 15 015 972
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,31 0,31

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu