Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 17/2020

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.12.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.11.2020 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1, 2.4, 4.7 Statutu Spółki jest następujące:

” 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalny kapitał
zakładowy to 12 000 000 _dwanaście milionów_ euro.”
“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000.”
“4.7. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu
spółek handlowych.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.
The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn informs that on 11/12/2020 the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 30/11/2020.

Therefore, the current wording of points 2.1, 2.4, 4.7 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 3 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 12 000 000 euros. ”
“2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 30 000 000 _thirty million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 120 000 000 _one hundred and twenty million_ shares.
“4.7. The shareholders may not vote prior to the general meeting as per § 2982 of the Commercial Code. ”

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Company’s Articles of Association in Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu