Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 191
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 73 221
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 73 154
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -8 128
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 -152
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 -24
VIII. Aktywa razem* 4 621 4 620
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 3 6
X. Kapitał zakładowy* 10 511 2 102
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 105 111 804 105 111 804
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,04 0,04

*Dane na 30.06.2020 w okresie porównywalnym

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu