Raport kwartalny Q 3/2020

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 158
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 108 138
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 108 154
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -12 3
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -12 3
VIII. Aktywa razem* 4 677 4 620
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 3 6
X. Kapitał zakładowy* 10 511 2 102
XI. Liczba akcji _w szt._ 15 015 972 15 015 972
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,31 0,31

* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu