Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz za rok zakończony 30 czerwca 2021)

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO

Dwanaście
miesięcy
zakończone
30.06.2021r.

Osiemnaście
miesięcy
zakończone
30.06.2020r.

Przychody z odsetek 152 309
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 281
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 138 -130
Zysk (strata) netto 138 -130
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
-51 -345
Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej
0 339
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
-15 -6
Aktywa razem 4 744 4 620
Zobowiązania krótkoterminowe 4 6
Kapitał własny 4 740 4 614
Kapitał zakładowy 500 2 102
Liczba akcji (w szt.) 5 005 324 15 015 972
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję
(w EURO)
0,03 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w
EURO)
0,95 0,31

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu