Uzupełnienie raportu rocznego o zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym oświadczeniem. Supplementing the annual report with a set of corporate governance rules along with a relevant statement.

Raport bieżący nr 8/2021

Emitent w uzupełnieniu do raportu rocznego za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 opublikowanego w dniu 8.10.2021 przekazuje zbiór zasad ładu korporacyjnego wraz ze stosownym Oświadczeniem.

In addition to the annual report for the period 01/07/2020 – 30/06/2021 published on 08/10/2021, the Issuer provides a set of corporate governance rules along with a relevant Statement.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu