Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 44
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 35 41
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 35 41
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 0 -8
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 -8
VIII. Aktywa razem* 4 751 4 744
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 4 4
X. Kapitał zakładowy* 500 500
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 5 005 324 5 005 324
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,95 0,95

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu