Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 13/2021

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 16.11.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.11.2021 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.4, Statutu Spółki jest następujące:

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego 12 000 000 _dwanaście milionów_ euro.”

„2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000 _trzydzieści milionów_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000 _sto dwadzieścia milionów_ akcji”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE wynosi 10 511 180,40 EUR oraz dzieli się na 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,10 EUR na 1 akcję.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn informs that on November 16, 2021, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonia’s law, registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from
resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 2 November 2021.

In connection with this, the current wording of points 2.1 and 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 3 000 000 _three million_ euros and the maximum amount of share capital is 12 000 000 _twelve million_ euros.”

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 30 000 000 _thirty million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 120 000 000 _one hundred and twenty million_ shares.”

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish and English language versions.

Currently, the share capital of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE amounts to EUR 10 511 180,40 and is divided into 105 111 804 shares without a nominal value with a book value of EUR 0,10 per share.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu