Informacja na temat zawieszenia notowań Emitenta. Information on the suspension of the Issuer’s quotations.

Raport bieżący nr 14/2021

Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika Komisji Nadzoru Finansowego, nieustalonej z imienia i nazwiska, wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 10 listopada 2021 roku, notowania Emitenta są zawieszone od dnia 12 listopada 2021 roku.

Jednocześnie odpowiadając na pytania akcjonariuszy, Zarząd Emitenta przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Powyższe żądanie zawieszenia notowań nie spełnia ustawowych warunków zawieszenia, w szczególności nie wskazuje szczegółowych przyczyn zawieszenia notowań. Zarząd próbował ustalić przyczyny tego zawieszenia, jednakże UKNF będąc do tego zobowiązany ustawą, nie udzielił Zarządowi takich informacji. W związku z tym Zarząd nie jest w stanie ustalić zasadności zawieszenia, jak i nie jest w stanie nawet poznać przyczyny tego zawieszenia. Co warte podkreślenia KNF powinien podać takie informacje do publicznej wiadomości z urzędu niezwłocznie, a nie na prośbę Zarządu ani żadnego innego uczestnika rynku.

Aktualnie Zarząd analizuje możliwość zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko osobom/osobie, które wysłały niniejsze zawiadomienie do GPW, w związku z artykułem 231 kodeksu karnego. Decyzję Zarząd w tej sprawie podejmie po zapoznaniu się z przyczynami zawieszenia notowań, chyba, że takie nie zostaną ujawnione Spółce w rozsądnym czasie.

Niezależnie od przyczyn tego zawieszenia, Zarząd stoi na stanowisku, iż zawieszanie notowań Emitenta jest szkodliwe dla rynku, nawet jeżeli doszło do nadużyć na rynku po stronie jednego albo kilku akcjonariuszy. W takim wypadku KNF powinien wskazać te nadużycia w publicznym komunikacie, tak aby uczestnicy rynku mogli je zdiagnozować oraz prowadzić handel w oparciu o wiedzę o tych nadużyciach.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, iż:

– aktualnie nie zaszły żadne wydarzenia, które powodowałyby konieczność publikacji jakichkolwiek informacji, w tym w szczególności informacji poufnych, aktualnie również żadna informacja poufna nie została opóźniona,

– aktualnie Emitent nie toczy żadnych negocjacji, nie są planowane żadne wydarzenia nadzwyczajne ani Zarząd nie spodziewa się żadnych takich wydarzeń, które skutkowałyby powstaniem zaraportowania informacji poufnej,

– Zarząd ani żadne podmioty od niego zależne nie handlowały akcjami w miesiącu listopadzie, w tym w szczególności podmiot dominujący wobec Emitenta czyli Patro Invest OU.

 

The Management Board of Investment Friends Capital SE informs that due to the request of a person claiming to be a representative of the Polish Financial Supervision Authority unidentified by name, sent to the Warsaw Stock Exchange on November 10, 2021, the Issuer’s listing is suspended since November 12, 2021.

At the same time, answering the shareholders’ questions, the Issuer’s Management Board presents its position on this matter.

The above-mentioned request to suspend the quotations does not meet the statutory suspension conditions, in particular it does not indicate the detailed reasons for the suspension of the quotations. The Management Board tried to establish the reasons for this suspension, but the Polish Financial Supervision Authority being obliged to do so by the Act did not provide the Management Board with such information. Therefore, the Management Board is not able to establish the legitimacy of the suspension, and is not even able to find out the reasons for this suspension. It is worth emphasizing that the Polish Financial Supervision Authority should disclose such information to the public ex officio immediately, and not at the request of the Management Board or any other market participant.

The Management Board is currently analyzing the possibility of reporting a crime against the persons / person who sent this notification to the WSE, in connection with Article 231 of the Penal Code. The decision of the Management Board in this matter will be made after getting acquainted with the reasons for the suspension of quotations, unless they are not disclosed to the Company within a reasonable time.

Regardless of the reasons for this suspension, the Management Board is of the opinion that the suspension of the Issuer’s quotations is harmful to the market, even if there have been market abuses by one or several shareholders. In such a case, the Polish Financial Supervision Authority should indicate these abuses in a public announcement, so that market participants can diagnose them and trade based on their knowledge of these abuses.

At the same time, the Management Board declares that:

– currently no events have occurred that would require the publication of any information, including in particular confidential information and currently no confidential information has been delayed,

– the Issuer is not currently negotiating, no extraordinary events are planned and the Management Board does not expect any such events that would result in reporting inside information,

– The Management Board and any of its subsidiaries did not trade in shares in November, including in particular the parent company of the Issuer, i.e. Patro Invest OU.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu