Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 80
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 73
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 69 73
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 -8
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 -8
VIII. Aktywa razem* 4788 4744
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 1 4
X. Kapitał zakładowy* 10511 500
XI. Liczba akcji _w szt._ 105111804 105111804
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ 0,05 0,05

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu