Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.

Raport bieżący nr 15/2023

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 14 grudnia 2023 o 13.00 _CET_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 511 180,40 euro, który dzieli się na 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 7 grudnia 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 grudnia 2023 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem ok. 31,04% akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”__, który posiada 32 623 544 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 68,96% akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie _kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 72 488 260 akcji bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 72 488 260 _tj. 68,96%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Niniejsze zgromadzenie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania. Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II.PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 23 listopada 2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

1.2. Nierozdzielanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.

1.3. Przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się o godz. 13.30.Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

 

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 14 December 2023, starting at 13.00 _CET_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 December 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14618005, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 10 511 180,40 euros, which is divided into 105 111 804 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7 December 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 14 December 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 31,04% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 32 623 544 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 68,96% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 72 488 260 non par value shares/votes on its account.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 72 488 260 _i.e. 68,96%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

The meeting has a quorum.

I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 23 November 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:
1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.
III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022

1.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.

1.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company.

1.3.To distribute all of the profits from financial year 2022/2023 to the supplementary capital of the Company.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu