Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 1/2024

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.03.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6.10.2023 roku.

W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 4 000 000 _cztery miliony_, największa liczba akcji spółki to 16 000 000 _szesnaście milionów_.”

Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 5 005 324.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn informs that on 18/03/2024, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 6/10/2023.

In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.4.The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 4 000 000 _four million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 16 000 000 _sixteen million_ shares.”

The current number of shares issued by the Issuer is 5 005 324.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu