Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 2/2024

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 17.04.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6.10.2023 roku.

W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.1 Statutu Spółki jest następujące:

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 400 000 _czterysta tysięcy_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 600 000 _milion sześćset tysięcy_ euro.”

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Investment Friends Capital SE wynosi 450 600,00 EURO.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE with its registered office in Tallinn informs that on 17/04/2024, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 6/10/2023.

In connection with the above, the current wording of point 2.1 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 400 000 _four hundred thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 1 600 000 _one million six hundred thousand_ euros.”

Currently, the share capital of Investment Friends Capital SE is EUR 450 600,00.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu